เงื่อนไขการจองเรือสำราญ

 • ราคาค่าล่องเรือสำราญจะคิดต่อท่าน สำหรับห้องพักแบบสองท่านต่อหนึ่งห้อง หรือ Twin Sharing
 • ห้องที่พักได้มากกว่าสองท่านของสายการเดินเรือต่าง ๆ นั้นจะมีจำนวนจำกัด
 • สายการเดินเรือจะไม่ยืนยันราคาจนกว่าจะทำการจองและชำระเงินทั้งหมด หรือชำระมัดจำบางส่วนแล้ว
 • ราคาค่าล่องเรือสำราญบางสายเรือ รวมทั้งเรือแม่น้ำ จะคิดรวมค่าใช้จ่ายแบบ All Inclusive ซึ่งจะรวมบริการทุกอย่างบนเรือฯ รวมทั้งทัวร์ชายฝั่ง จะมีบางอย่างเท่านั้นที่ยังไม่รวมในค่าบริการ กรุณาเช็คกับเจ้าหน้าที่เป็นกรณีไป
 • ราคาที่เป็นโปรโมชั่นของสายเรือจะมีระยะเวลาจำกัด และอาจสามารถใช้ได้กับผู้ที่ถือสัญชาติใดสัญชาติหนึ่งเท่านั้นตามที่สายเรือนั้นๆมีกำหนดไว้
 • ราคาค่าล่องเรือสำราญส่วนมากจะไม่มีราคาเด็ก บางสายเรืออาจมีราคาเด็กในบางเส้นทาง
 • การจองเรือสำราญจะต้องใช้ข้อมูลที่ถูกต้อง บริษัทฯ จะใช้ข้อมูลที่ท่านแจ้งมาให้ล่าสุดก่อนมีการออกเอสาร และขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบกรณีมีการเสียหายจากกการเปลี่ยนแปลงผู้เดินทาง ข้อมูลของผู้เดินทางภายหลังจากได้รับเอกสารแล้วและผู้เดินทางไม่ได้แจ้งให้ทราบ
 • การเปลี่ยนแปลงผู้เดินทาง และ/หรือข้อมูลของผู้เดินทาง จะต้องได้รับการพิจารณาและรับทราบจากทางสายการเดินเรือ บริษัทฯ เป็นเพียงผู้ส่งผ่านข้อมูลให้เท่านั้น
 • ผู้โดยสารที่เป็นเด็ก จะต้องมีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
 • สายการเดินเรืออาจจะปฏิเสธผู้โดยสารที่เป็นสตรีมีครรภ์มากกว่า 22 อาทิตย์ ไม่ให้เดินทาง เนื่องจากเหตุผลใหนเรื่องสุขภาพและความปลอดภัย
 • ผู้เดินทางจะต้องครวจสอบเอกสารการเดินทางส่วนตัว เช่น อายุการใช้งานของหนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเพียงพอตามที่หลักสากลกำหนดไว้
 • ผู้เดินทางจะต้องดำเนินการเรื่องวีซ่าเข้าประเทศใด ๆ ก็ตาม ที่กำหนดว่าผู้เดินทางคนสัญชาตินั้นๆจะต้องยื่นขอวีซ่าล่วงหน้าให้เรียบและถูฏต้อง
 • เรือสำราญและเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศต่างๆ อาจปฏิเสธไม่ให้ผู้เดินทางที่มีเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้องและครบถ้วนตามระเบียบการเดินทางด้วยเรือสำราญสากลลงเรือ และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดขอบกรณีผู้เดินทางถูกปฏิเสธการล่องเรือฯ ด้วยเหตุเอกสารการเดินทางที่ไม่สมบูรณ์ดังกล่าว โดยไม่มีการชดเชยใดๆ
 • โดยปรกติแล้วสายการเดินเรือจะกำหนดว่าผู้เดินทางจะต้องเดินทางไปถึงท่าเรือและเช็คอินขึ้นเรือไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมงก่อนเรือออกเดิน ผู้เดินทางจะต้องเลือกจองสายการบินให้มีเวลาที่เหมาะสมกับการเดินทางไปท่าเรือ และกระบวนการต่างๆที่ท่าเรือ และควรจะต้องเผื่อเวลาไว้พอสมควรในกรณีอาจเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน หรือเท่ยวบินล่าช้า เรือสำราญไม่สามารถรอผู้โดยสารที่ไปเช็คอินลงเรือล่าช้าไม่ว่ากรณีใดก็ตาม
 • กรณีผู้เดินทางไปไม่ทันเวลาเรือออกเดินทางไม่ว่าจะกรณีไดก็ตาม ผู้เดินทางจะต้องยอมรับกรณีเกิดความเสียหาย และหรือมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ด้วยตัวเองกรณีต้องไปลงเรือในท่าเรืออื่นๆถัดไป
 • กรณีดังกล่าวนี้รวมถึงการที่ผู้เดินทางลงไปเที่ยวชมเมืองตามท่าเรือต่างๆตามความสมัครใจของตัวเองและจะต้องกลับมาลงเรือฯให้ทันตามกำหนดการออกเดินทางของเรือสำราญ

 

ราคาค่าแพ็คเกจเรือสำราญ รวม:

 • ค่าห้องพักบนเรือสำราญในเส้นทางที่จอง พร้อมบริกรดูแลห้องพักตลอดการเดินทาง
 • ค่าภาษี ค่าใช้จ่ายท่าเรือ และค่าทิปพนักงานบนเรือฯ (Gratuities) * บางสายเรือจะไม่รวมค่าใช้จ่ายเหล่านี้ในค่าแพ็คเกจ กรุณาเช็คกับเจ้าหน้าที่เป็นกรณีไป
 • บริการอาหารและน้ำดื่มระหว่างรับประทานอาหารบนเรือทุกมื้อตลอดระยะเวลาที่พักอยู่บนเรือฯ
 • การเข้าชมการแสดง ร่วมกิจกรรมและความบันเทิงต่างๆ บนเรือตามที่จัดไว้บริการ

 

ราคาค่าแพ็คเกจเรือสำราญ ไม่รวม:

 • ค่าตั๋วเครื่องบินที่เดินทางไปเมืองท่าเริ่มต้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายต่างๆของสายการบิน
 • ค่ารถรับส่งระหว่างสนามบินและท่าเรือ
 • ค่าทัวร์ชายฝั่ง (Shore Excursion) การสำรองที่นั่งในห้องอาหารพิเศษ (Specialty Restaurants) การสั่งอาหารเพิ่มตามเมนูที่มีราคาแสดงไว้ เครื่องดื่มที่มีแบรนด์ และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกประเภท การใช้บริการความงามหรือเข้าคอร์สหรือร่วมกิจกรรมพิเศษบนเรือฯ ที่กำหนดว่ามีค่าใช้จ่าย
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่าง ๆ เช่นค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต การซื้อสินค้าและบริการบนเรือ
 • ค่าประกันภัย และประกันการการเดินทาง
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

 

เงื่อนไขในการจอง การชำระเงิน และการยกเลิก

 • ท่านจะต้องชำระมัดจำในอัตรา ระยะเวลา และเงื่อนไขที่สายเดินเรือกำหนด หากไม่มีการชำระมัดจำดังกล่าวตามกำหนด ระบบของสายเรือเดินจะยกเลิกการจองของท่านโดยอัตโนมัติ
 • ค่ามัดจำนั้นจะไม่สามารถขอคืนได้ในกรณียกเลิก ยกเว้นบางสายเรือที่จะคืนเงินมัดจำให้ตามเงื่อนไขของสายเรือ
 • ค่าแพ็คเกจส่วนที่เหลือจะมีกำหนดให้ชำระในระหว่าง 120 - 75 วันก่อนการเดินทางตามเงื่อนไขของสายเรือ
 • ค่าปรับสำหรับการยกเลิกเป็นไปตามเงื่อนไขของเรือสำราญ หรือแต่ละโปรโมชั่น