ขอวีซ่าเชงเก้น ไปเที่ยวยุโรป ง่ายกว่าที่คิด..

ขอวีซ่าเชงเก้น ไปเที่ยวยุโรป ง่ายกว่าที่คิด..

ขอเรียนให้ทราบว่า บริษัท ทูมอร์โรว์ เอกซ์พลอเรอร์ ให้บริการยื่นวีซ่า

เฉพาะท่านที่ซื้อทัวร์เรือสำราญกับเราเท่านั้น 

ไม่รับยื่นวีซ่าทั่วๆ ไป สำหรับท่านที่เดินทางเอง ขอบคุณมากค่ะ

 

ล่อง 7 เรือสำราญยุโรป เที่ยวทะเลเมดิเตอร์เรเนียนตะวันตก ทัวร์สถาปัตยกรรมมรดกโลก ชมเมืองน่ารักในฝัน เอ็นจอยอาหารช้อปปิ้งแบบจัดเต็ม

ล่อง 7 เรือสำราญยุโรป เที่ยวทะเลเมดิเตอร์เรเนียนตะวันออก ทัวร์ทะเลสวยสุดสวีท ตามรอยเทพเจ้ากรีกผู้ยิ่งใหญ่

ล่อง 7 เรือสำราญ เที่ยวอังกฤษ ยุโรปเหนือ สแกนดิเนเวีย ทัวร์สุดยอดประเทศ ที่คนมีความสุขมากที่สุดในโลก

 

ข้อมูลเบื้องต้น

วีซ่าเชงเก้น (Shengen) เป็นวีซ่าสำหรับการเดินทางเข้ากลุ่มประเทศในโซนยุโรประยะสั้น ไม่เกิน 90 วัน ขอล่วงหน้าได้ไม่เกิน 3 เดือน ที่สามารถทำให้เดินทางข้ามพรมแดนไปมาระหว่างกันได้ถึง 26 ประเทศ ได้แก่

ออสเตรีย, เบลเยียม, สาธารณรัฐเช็ก, เดนมาร์ก, เอสโตเนีย, ฟินแลนด์, ฝรั่งเศส, เยอรมัน, กรีซ, ฮังการี, ไอซ์แลนด์, อิตาลี, ลัตเวีย, ลิทัวเนีย, ลักเซมเบิร์ก, มอลต้า, เนเธอร์แลนด์, นอร์เวย์, โปแลนด์, โปรตุเกส, สโลวาเกีย, สโลวีเนีย, สเปน, สวีเดน, สวิตเซอร์แลนด์, ลิกเตนไสตน์

- กรณีถือวีซ่าเชงเก้นแบบ Multiple (เข้าออกหลายครั้ง) ก็จะสามารถเข้าประเทศ Croatia รวมไปถึงประเทศในแถบคาบสมุทรบอลข่านได้ ไม่ว่าจะเป็น Serbia, Bosnia, Macedonia หรือ Albania

- กรณีเดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้น และใช้ระยะเวลาในการพำนักแต่ละประเทศไม่เท่ากัน ให้ยื่นขอตรวจลงตราวีซ่าประเทศที่พำนักอยู่นานที่สุด

 • กรณีเดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้น และใช้ระยะเวลาในการพำนักในแต่ละประเทศเท่ากัน ให้ยื่นขอตรวจลงตราวีซ่าประเทศแรกที่เดินทางเข้า

 

ระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่าเชงเก้น 

ระยะเวลาในการพิจารณาตามกฎหมายคือ 15 วันตามปฏิทิน แต่อาจจะช้าหรือเร็วกว่านี้ขึ้นอยู่กับสถานทูตและช่วงเวลาที่ขอ อาจจะอยู่ในช่วง 3-30 วันแล้วแต่กรณี ช่วงก่อนเทศกาลสงกรานต์ หรือปีใหม่ คิวจะยาวเป็นพิเศษ ฉะนั้นกรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนอย่างน้อย 3 อาทิตย์ แต่ไม่เกิน 90 วัน

 

สมัครขอวีซ่าเชงเก้นได้อย่างไร

ท่านต้องมายื่นคำร้องขอวีซ่าด้วยตัวเองเท่านั้น เนื่องจากต้องเก็บลายนิ้วมือ

 

หลังจากได้วีซ่าแล้ว ต้องทำอย่างไรต่อ

เมื่อได้รับวีซ่ามาแล้ว ต้องเช็คความเรียบร้อยด้วยว่าข้อมูลทุกอย่างถูกต้อง เช่น การสะกดชื่อ นามสกุล, หมายเลขพาสปอร์ต, วันที่วีซ่ามีผลบังคับใช้, จำนวนวันเพียงพอ, ขอเป็นแบบเข้าออกครั้งเดียวหรือหลายครั้ง หากพบความผิดพลาด ต้องรีบแจ้งกลับตัวแทนยื่นขอวีซ่าหรือสถานทูตทันที

 

เหตุใดวีซ่าจึงถูกปฏิเสธ

วีซ่าจะถูกปฏิเสธหากผู้ยื่นคำร้อง:

 • แสดงเอกสารการเดินทางปลอม
 • ไม่มีเหตุผลที่เพียงพอเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และเงื่อนไขในการพำนักตามที่ตั้งใจ
 • ไม่มีข้อพิสูจน์ได้อย่างเพียงพอเกี่ยวกับระยะเวลาในการพำนักที่แน่นอนหรือการเดินทางกลับมายังประเทศหรือที่พำนักของตนเองของเขาหรือเธอ
 • เลยระยะเวลาสามเดือนของช่วงเวลาหกเดือน
 • ได้รับคำเตือนในระบบข้อมูลของเชงเก้น (Schengen Information System : SIS)
  ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการปฏิเสธการเดินทางเข้าไปยังประเทศในกลุ่มเชงเก้น
 • บุคคลดังกล่าวเป็นภัยต่อนโยบายสาธารณะ การรักษาความปลอดภัยภายในหรือสาธารณสุขของหนึ่งในประเทศสมาชิก
 • ไม่ได้ให้หลักฐานเกี่ยวกับประกันการเดินทาง

 

เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับการยื่นขอวีซ่าเข้ากลุ่มประเทศเชงเก้น

 1. แบบฟอร์มคำร้องในการยื่นขอวีซ่า คุณสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มจากเว็บไซต์ของสถานฑูตของประเทศในกลุ่มเชงเก้นที่คุณจะเดินทางไป หรือกรอกข้อมูลในระบบออนไลน์แล้วปริ้นท์ออกมา ส่วนนี้ต้องเช็คข้อมูลต้องถูกต้องครบถ้วน ซึ่งการขอวีซ่าเชงเก้นจากสถานทูตในแต่ละประเทศ ก็มีแบบฟอร์มที่แตกต่างกัน
 2. หนังสือเดินทาง หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับไปจนถึงวันที่เดินทางออกจากประเทศในกลุ่มเชงเก้น
 3. สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมเซนต์รับรองเอกสาร บัตรประชาชนจะต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่
 4. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว รูปสุภาพ หน้าตรง พื้นหลังขาว และเห็นใบหน้าชัดเจน นอกจากนี้เช็คให้ครบถ้วนก่อนว่าประเทศที่เราจะขอวีซ่าเชงเก้นนั้น ต้องการภาพถ่ายกี่ภาพ และภาพนั้นควรถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน
 5. ประกันการเดินทาง ต้องระบุประเทศให้ครอบคลุมทั้งหมด รวมไปถึงระยะเวลาตั้งแต่วันบินไป–กลับ และต้องมีวงเงินประกันที่คุ้มครองทั้งค่าพยาบาลหรือประกันอื่นๆ ไม่น้อยไปกว่า 1,500,000 บาท หรือ 30,000 ยูโร ท่านสามารถตรวจสอบกับบริษัทประกันได้ว่า บริษัทที่ท่านติดต่อด้วยนั้นได้รับการรับรองจากทางสถานทูตให้ใช้ประกอบการยื่นวีซ่าเชงเก้น
 6. บัตรโดยสารเครื่องบิน หลักฐานการจองตั๋วเครื่องบินที่กำหนดวันเดินทางเข้าและออกจากประเทศในกลุ่มที่ต้องใช้วีซ่าเชงเก้นอย่างชัดเจน
 7. ใบจองที่พัก หลักฐานการจองโรงแรมที่พักในประเทศที่ท่านต้องการเดินทางไปพร้อมระบุวันที่เดินทางเข้าและออกอย่างชัดเจน
 8. แผนการเดินทางภาษาอังกฤษฉบับย่อ
 9. เอกสารรับรองการทำงาน โดยระบุชื่อบริษัท ตำแหน่งงาน ระยะเวลาที่เป็นพนักงาน และรายได้ต่อเดือน
 10. เอกสารรับรองทางการเงิน สำเนาบัญชีเงินฝากเข้าออก (Statement) ย้อนหลังไป 6 เดือน บัญชีนี้ควรจะมีเงินหมุนเวียนเข้าออกตลอด ทั้งยอดเงินฝาก และเงินถอนออก คือถ้ารู้ว่าจะไปเมื่อไหร่ แนะนำว่าควรเริ่มบริหาร Statement ให้ดูสวยงาม จดหมายรับรองทางการเงินจากธนาคาร ว่าเราเปิดบัญชีกับธนาคารนี้ และมียอดเงินหมุนเวียน 

           เอกสารเพิ่มเติม

 1. สำหรับบุคคลอายุตํ่ากว่า 20 ปี ที่เดินทางไปกับบิดาหรือมารดาเพียงคนใดคนหนึ่ง ต้องแสดงหนังสือให้ความยินยอมจากบิดาหรือมารดาที่ไม่ได้เดินทาง โดยหนังสือนั้นจะต้องออกโดยเจ้าหน้าที่ที่ว่าการอำเภอหรือเขตที่มีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้าน

  

การขอวีซ่าเชงเก้น

 • ผู้เดินทางมีความจำเป็นที่จะต้องมายื่นคำร้องขอวีซ่าด้วยตนเองเท่านั้น เนื่องจากประเทศในกลุ่มโซนเชงเก้นมีการใช้ระบบสแกนลายนิ้วมือ เพื่อใช้ในการจำแนกคุณลักษณะรายบุคคลในระบบการทำวีซ่า ผู้สมัครจึงมีความจำเป็นที่จะต้องสแกนลายนิ้วมือ เพื่อระบุลายนิ้วมือของผู้สมัครทั้ง 10 นิ้ว เพื่อเก็บเป็นข้อมูลที่สามารถนำมาใช้ได้ภายใน 5 ปี
 • ระยะเวลาในการยื่นคำร้องขอวีซ่า ผู้สมัครสามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าล่วงหน้าได้ไม่เกิน 90 วันก่อนวันเดินทางได้ ตามระเบียบของกลุ่มประเทศเชงเก้น อย่างไรก็ตามผู้สมัครจะต้องยื่นคำร้องขอวีซ่าอย่างน้อย 15 วัน ก่อนการเดินทาง โดยกระบวนการพิจารณาวีซ่าอาจใช้เวลาถึง 15 วัน (หรือนานกว่านั้น แล้วแต่กรณี)
 • การยื่นคำร้องขอวีซ่าเชงเก้นของประเทศเช็กและประเทศออสเตรีย ผู้สมัครมีความจำเป็นที่จะต้องทำการนัดหมายล่วงหน้าก่อนการยื่นคำร้องของท่าน หากผู้สมัครมิได้ทำการนัดหมาย ทางสถานทูตและศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าจะไม่สามารถรับเอกสารคำร้องขอวีซ่าของท่านได้

          จองคิวยื่นขอวีซ่าสาธารณเช็กที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า

          จองคิวยื่นขอวีซ่าออสเตรียที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า

 • ค่าธรรมเนียมในการขอวีซ่าเชงเก้น ประเภทท่องเที่ยวระยะสั้น (ระยะเวลาน้อยกว่า 90 วัน) ราคา 60 ยูโรต่อท่าน เด็กอายุ 6-11 ปี จะได้รับการลดค่าธรรมเนียมเหลือคนละ 35 ยูโร เด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น โดยผู้สมัครจะต้องชำระด้วยเงินสดเป็นสกุลเงินไทยบาทเท่านั้น ส่วนผู้สมัครที่ยื่นขอวีซ่าสาธารณเช็กที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า VFS ที่นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมวีซ่าแล้วผู้ยื่นคำร้องทุกท่านจะต้องชำระค่าดำเนินการท่านละ 550 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ต่อการยื่นคำร้องขอวีซ่า
 • การรับพาสปอร์ตคืน สามารถรับได้ด้วยตัวเอง ตามวันและเวลาที่ได้รับแจ้งจากสถานทูต
 • อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถขอรับหนังสือเดินทางทางไปรษณีย์ หรือมอบหมายให้ผู้อื่นไปรับหนังสือเดินทางแทนท่าน โดยยื่นคำร้องกับสถานทูตนั้นๆ ตั้งแต่วันที่ท่านยื่นขอวีซ่า และเสียค่าบริการจัดส่งและค่าธรรมเนียมของบริษัทไปรษณีย์ไทย เป็นกรณีไป

หมายเหตุ:

 1. เอกสารในการยื่นขอวีซ่าเชงเก้นทั้งแบบ Single Entry (เข้าออกครั้งเดียว) หรือ Multiple Entry (เข้าออกหลายครั้ง) จะใช้เหมือนกัน และค่าธรรมเนียมวีซ่าจะมีราคาเท่ากัน
 2. อัตราค่าวีซ่าที่เป็นเงินบาทจะต่างกันเล็กน้อย ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยน
 3. แต่ละสถานทูตจะมีขั้นตอนและเรียกเก็บค่าบริการที่ต่างกันเล็กน้อย
 4. ผู้ที่ต้องการไปประเทศสโลวีเนีย และประเทศมอลต้าสามารถยื่นใบคำร้องระยะสั้นได้ที่ศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่าประเทศออสเตรียประจำประเทศไทย
 5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าไม่สามารถเรียกคืนได้ถึงแม้ผู้ยื่นจะได้รับการปฏิเสธวีซ่า หรือทำการถอนเรื่องก็ตาม

 

ระบบสแกนนิ้วมือ

ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2556 เป็นต้นไป ประเทศในกลุ่มโซนเชงเก้น จะมีการเริ่มใช้ระบบสแกนลายนิ้วมือ เพื่อใช้ในการจำแนกคุณลักษณะรายบุคคลในระบบการทำวีซ่า บุคคลทั่วไปที่มีความจำนงต้องการยื่นคำร้องขอวีซ่าในกลุ่มประเทศโซนเชงเก้น มีความจำเป็นที่จะต้องมายื่นคำร้องขอวีซ่าด้วยตนเองเท่านั้น เพราะผู้สมัครมีความจำเป็นที่จะต้องสแกนลายนิ้วมือ เพื่อระบุลายนิ้วมือของผู้สมัครทั้ง 10 นิ้วเพื่อเก็บเป็นข้อมูลที่สามารถนำมาใช้ได้ภายใน 5 ปี วัตถุประสงค์หลักในการทำระบบสแกนลายนิ้วมือ เพื่อลดความซับซ้อนและเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับการเดินทางเข้าพรมแดน อีกทั้งเป็นการเก็บรักษาข้อมูลของผู้ยื่นขอวีซ่า สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิก

 

ตัวอย่างเอกสารต่างๆ

ตัวอย่างจดหมายรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษ 

ตัวอย่างเอกสารกรณียื่นในฐานะเจ้าของกิจการเป็นภาษาอังกฤษ

 

 ตัวอย่างหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 

ตัวอย่าง แผนการเดินทางฉบับย่อ (Traveling Itinerary)

 

ยื่นวีซ่าเชงเก้นไม่ยากอย่างที่คิด เท่านี้ก็เสร็จแล้วค่า เพียงแค่เตรียมเอกสารให้ครบ  และเตรียมตัวเตรียมใจในการเดินทางไปยื่นเอกสาร ก็น่าจะผ่านฉลุยแล้วจ้า

ขอเป็นกลังใจให้ทุกๆ คนค่ะ

 

ขอขอบพระคุณทุกท่านที่กรุณาให้เกียรติร่วมเดินทางไปกับ 2morrow Explorer เป็นอย่างสูงค่ะ

ทูมอร์โรว์ เอกซ์พลอเรอร์

เนรมิตฝันของคุณให้เป็นจริง

นึกถึงเรือสำราญ นึกถึงเรา

ล่องเรือสำราญ เที่ยวสุดยอดสถานที่ท่องเที่ยวทั่วโลก

ประสบการณ์แห่งความสุข ของทุกคนในครอบครัว

เดินทางส่วนตัว ทัวร์อิสระได้ทุกวัน..   

 

ค้นหาเส้นทาง และราคา www.2morrowexplorer.com 

Call Center: 061-590-5999    

Line: @2morrow Explorer

E-mail: contact@2morrowexplorer.com

www.facebook.com/2morrowexplorer